GEBRUIKSVOORWAARDEN SJNABBELTJES.NL

SMIT MAGAZINES B.V., H.O.D.N. GILSING LOKALE MEDIA EN SJNABBELTJES.NL, ELMPTERWEG 27, 6042 KJ ROERMOND, INFO@GILSING.NL, KVK 55994768

 

Sjnabbeltjes.nl is een online platform welke vraag en aanbod bij elkaar brengt. Sjnabbeltjes.nl biedt de mogelijkheid om in enkele klikken een advertentie te plaatsen, zonder verplichtingen en kosten achteraf. Sjanbbeltjes.nl is verbonden met de lokale, digitale platforms Gilsinglokaal.nl, zodat uw advertentie snel een grote, gerichte doelgroep bereikt. Lokaal, en gekoppeld aan de postcode waar u woont. Sjnabbeltjes.nl focust zich verder op zoekmachines, zoals Google, en wil er hiermee voor zorgen dat uw advertentie een nog groter bereik heeft. Door aanmelding op Sjnabbeltjes.nl gaat u akkoord met de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden.

 

Definities

Artikel 1.

In deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Gebruiker: Een natuurlijk persoon die een account heeft aangemaakt op Sjnabbeltjes.nl en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden in deze gebruiksovereenkomst. Sjnabbeltjes.nl: Het online platform dat dient als marktplaats voor voor heel Midden-Limburg.

Smit Magazines B.V.: Smit Magazines B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roermond, waarvan Sjnabbeltjes.nl als handelsnaam toebehoort alsmede de rechtspersoon vanuit waar de activiteiten van Sjnabbeltjes.nl worden uitgevoerd.

Derde: Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan Smit Magazines B.V. is gelieerd.

 

Rechten en plichten van gebruikers

Artikel 2. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van Sjnabbeltjes.nl en Smit Magazines B.V.

 

Artikel 3. Alvorens u een bijdrage, in de vorm van een advertentie of een reactie op een advertentie, kunt plaatsen op de Sjnabbeltjes.nl, dient u zich te registreren als gebruiker. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen gebruikmaken van Sjnabbeltjes.nl en mogen daarop bijdragen plaatsen.

 

Artikel 4. Door uw gebruik van Sjnabbeltjes.nl verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Smit Magazines B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging en op ieder door Smit Magazines B.V. gewenst tijdstip te wijzigen.

 

Artikel 5. Sjnabbeltjes.nl is een vertrouwelijke omgeving. Het is niet toegestaan om een bijdrage gepubliceerd op Sjnabbeltjes.nl van andere gebruikers te verveelvoudigen en/of elders te publiceren. Bijdragen van gebruikers van Sjnabbeltjes.nl worden niet voorafgaand aan plaatsing door Smit Magazines B.V. gelezen of goedgekeurd.

 

Artikel 6. Smit Magazines B.V. behoudt zich het recht voor om bijdragen aan Sjnabbeltjes.nl te controleren op naleving van deze gebruiksvoorwaarden, alsmede bijdragen te redigeren of te verwijderen die naar de mening van Smit Magazines B.V. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de wet. Tevens behoudt Smit Magazines B.V. zich het recht voor gebruikers uit te sluiten van deelname aan Sjnabbeltjes.nl op grond van overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7. In strijd met de gebruiksvoorwaarden van Sjnabbeltjes.nl zijn in ieder geval de volgende gedragingen:

 

Artikel 8. De gebruiker staat ervoor in dat deze de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die op de website sjnabbeltjes.nl wordt geplaatst. Gebruik van bijdragen Artikel 9. Door deelname aan Sjnabbeltjes.nl geeft u Smit Magazines B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor al haar dienstverlening, research and development, commerciële activiteiten en algehele communicatie in de meest ruime zin van deze begrippen.

 

Artikel 10. De bepalingen omtrent het gebruik van bijdragen aan Sjnabbeltjes.nl zoals bedoeld in

artikel 7 van deze gebruikersovereenkomst blijven van toepassing wanneer u het gebruik van de

Sjnabbeltjes.nl, door uitschrijving beëindigt.

 

Plaatsen van advertenties

 

Artikel 12. Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Tenzij u in uw advertentie uitdrukkelijk andere regels stelt, zijn geboden bedragen niet bindend. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.

 

Artikel 13. Via de website kunt u (een verwijzing naar) uw advertenties ook op Facebook, Twitter en partners van Sjnabbeltjes.nl plaatsen. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.

 

Artikel 14. Tenzij u of Sjnabbeltjes.nl uw advertenties verwijdert, blijven deze dertig dagen op onze website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties gratis met drie periodes verlengen.

Betalingen

Artikel 15. Het plaatsen van advertenties en het verlengen hiervan is in beginsel zonder kosten.

 

Artikel 16. Aan het plaatsen van (meerdere)advertenties in enkele groepen en het promoten van advertenties kunnen kosten verbonden zijn. De kosten variëren per aantal, groep en categorie. U krijgt per advertentie een duidelijk overzicht van de kosten welke daar aan verbonden zijn. De voorwaarden van Sjnabbeltjes.nl blijven altijd van toepassing op alle geplaatste advertenties.

 

Artikel 17. Indien u een advertentie omhoog plaatst dat niet aan de regels voldoet, wordt de advertentie alsnog verwijderd. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen. Het omhoog plaatsen van een advertentie gebeurt onmiddellijk. Het betaalproces kan daardoor niet tussentijds beëindigd worden. Er vindt ook in dat geval geen restitutie plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen. Het kan enkele minuten duren voordat een advertentie omhoog geplaatst wordt.

 

Artikel 18. Met betrekking tot de verkoop van hun artikelen, mogen adverteerders geen gebruik maken van contante overboekingsservices zoals Western Union, MoneyGram en EscrowEuropa.com.

 

Toegang tot Sjnabbeltjes.nl

Artikel 19. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot Sjnabbeltjes.nl, krijgt de gebruiker een account. De gebruiker maakt zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Het plaatsen van een bijdrage op Sjnabbeltjes.nl is pas mogelijk nadat de gebruikersnaam en het wachtwoord via het login-scherm wordt ingevoerd.

 

Artikel 20. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren, niet aan derden te verstrekken en volstrekt geheim te houden. U garandeert Smit Magazines B.V. dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.

 

Persoonlijke gegevens

Artikel 21. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Smit Magazines B.V. wanneer u zich registreert als deelnemer aan de Sjnabbeltjes.nl. Smit Magazines B.V. verzamelt deze gegevens om u in staat te stellen de Sjnabbeltjes.nl te gebruiken, om de Sjnabbeltjes.nl te beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord te laten herstellen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage. Voor verdere informatie aangaande uw persoonsgegevens en Sjnabbeltjes.nl verwijzen wij u naar de privacy verklaring op de website. Artikel 22. Smit Magazines B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Smit Magazines B.V. daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

 

Klachten en misbruik

Artikel 23. Mocht u een bijdrage tegenkomen die volgens u in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Smit Magazines B.V. onderzoekt alle klachten en kan dientengevolge passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan Sjnabbeltjes.nl.

 

Artikel 24. U kunt uw klacht kenbaar maken aan Smit Magazines B.V. door middel van een email aan info@gilsing.nl.

 

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Artikel 25. Smit Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op Sjnabbeltjes.nl, noch in Nederland, noch daarbuiten.

 

Artikel 26. Smit Magazines B.V. sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Sjnabbeltjes.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om Sjnabbeltjes.nl te gebruiken en/of te raadplegen. Onderhoud aan Sjnabbeltjes.nl kan op ieder door Smit Magazines B.V. geschikt geacht moment plaatsvinden.

 

Artikel 27. Sjnabbeltjes.nl wordt beheerd door Smit Magazines B.V. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening op het platform vallen onder het Nederlandse recht.

 

Artikel 28. Door gebruik van Sjnabbeltjes.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Smit Magazines B.V. in het geval Smit Magazines B.V., al dan niet in rechte, aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Smit Magazines B.V. dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u als gebruiker van deze voorwaarden.

 

Artikel 29. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Menu